Raimund Prantner
O. v. Wolkensteinstr. 84
I - 39042 Brixen
Tel.: 0039 472 / 83 71 88